Tjäna 4,5 % ränta på din aktiebehållning.

Om du vill, kan du nu låna ut delar av, eller hela, din aktiebehållning mot en ränta på 4,5% och ett engångsbelopp på 0,2% av marknadsvärdet på de aktier som faktiskt blir utlånade. Låntagaren är Netfonds AS.

Aktierna blir vidareförmedlade till kunder som önskar att sälja short, dvs sälja lånade aktier i marknaden. Netfonds undersöker i sådan tillfällen om det är någon befintlig kund som önskar att låna ut sina aktier.

Utlånet av aktierna har en bindningstid på minimum 7 dagar.

Vid utlån av värdepapper överförs aktierna från utlånarens depå via Netfonds till låntagarens depå. Vid låneperiodens slut tillbakaförs aktierna till utlånarens depå. Man får en avräkningsnota både vid utlånets början och vid dess slut. Man har också ständig översikt på sina utlån på behållninsidan.

Ett utlån av värdepapper innebär inte en skattemässig realisation. Alla utdelningar och liknande tillfaller utlånaren.

Netfonds är garant för att de utlånade aktierna blir tillbakaförda i tid. Netfonds har dessutom en försäkring som täcker förluster som eventuellt uppstår. Säkerheten täcker 200.000 kr. pr. skadetillfälle pr. kund, med övre gräns 25 millioner kr.

Ja, jag vill tjäna 4,5 % på min aktiebehållning

Utformning |  Hjälp |  Utskrift Inga öppna marknader
måndag 16/07-2018 08:49:03