Denna sida förnyas snart!

Kundnyheter
Depåöversikt
Avräkningsnotor
Kontohändelser
Kontoinformation
Investeringsprofil
Årsrapport
Börskalender
Avtal/fullmakter
Överföringar
VPC
Webmail
Aktieutlån
Mina abonnemang
Kurslista
Erbjudanden
Emissioner
Kontakta oss
Kapitalförsäkring

Finansiering av aktieköp

Netfonds Bank erbjuder lån till köp, så kallad inköpskredit. Följande villkor gäller (Ramavtal § 2.6):

Inköpskredit

a) Netfonds erbjuder inköpskredit vid köp av finansiella instrument. Krediten är bunden till ett depåkonto. Netfonds måste inte tillhandahålla kredit. Kredit blir villkorad om det inte förekommer vanskötsel från kunden. Kunden har ingen ångerrätt efter handel på kredit.

b) Kundens förpliktelser mot Netfonds efter beviljad kredit är säkrad genom säkerhetsställningen i pkt 1.5. Netfonds beräknar ett säkerhetskrav för använd kredit. Vid beräkning av säkerhetskrav kommer Netfonds fastställa och använda en belåningsgrad för de finansiella instrument som är köpta och/eller ställs som säkerhet. Bara finansiella instrument som finns registrerade hos en central värdepappersförvarare och är noterade på en reglerad marknadsplats kommer att bli godkända. Netfonds kan fritt ändra belåningsgraden.

c) Om värdet av ställda säkerheter faller under de fastställda säkerhetskraven skall tilläggssäkerhet fastställas omedelbart. Tilläggssäkerheten kan bestå av finansiella instrument som registrerats på pantsatt VP-konto, kontantinsättning på låntagarens klientkonto hos långivaren, eller en annan säkerhet som långivaren finner lämplig. Det är kundens ansvar att säkerhetskraven uppfylls vid varje tidpunkt. Om inte nödvändig tilläggssäkerhet är framförd innan fristen, föreligger det en väsentlig vanskötsel.

d) Beviljad kredit löper upp till 30 dagar. Netfonds beslutar vid avslutet av kreditperioden om den skall förlängas ytterligare en period. Krediten kan sägas upp av Netfonds med 14 dagars förvarning.

e) Gällande räntesats för inköpskredit så finns det tillgängligt på Netfonds hemsida. Räntesatsen kan ändras med en -1- dags varsel och kommer att påverka alla krediter, även existerande krediter. Räntan förfaller till betalning den sista dagen varje kalendermånad, oavsett tidpunkt för upptagning av aktuella lån. Om räntor inte betalas vid förfall, kommer räntor tilläggas med en räntebärande huvudstol med verkan från den 1. i var månad. Alla löpande och obetalda räntor förfaller vid upphörande av låneförhållandet. Genom försenad betalning löper förseningsränta med den räntesats som är bestämt efter lag om räntor vid försenad betalning.

f) Om inget annat fastställts i lag eller andra bestämmelser kan Netfonds krav mot Kunden fritt överföras.

 

 

Om Netfonds |  Personskydd |  Utformning Inga öppna marknader
måndag 22/04-2019 08:05:10