Finansiering

topp

Finansiering av aktieköp

Vad är en Inköpskredit?

En inköpskredit är en form av kontokredit som tillhör ditt konto hos Netfonds. Storleken på krediten baseras på det egenkapital och de företag du äger. Solida företag har som regel lägre EK_krav än mer volatila företag har. Översikt av egenkapitalkrav hittar du här. Netfonds opererar med dynamiska EK-krav så att diversifierade portföljer uppnår mer flexibilitet vid belåning. Läs mer om modellen här.

Vad behöver jag veta före jag ansöker om kredit?

Att handla aktier på kredit innebär ökad risk för ditt egenkapital. Det är ingen kostnad knutet till att ha kredit tillgängligt i det fall du inte utnyttjar den. Räntan beräknas i efterskott baserat på dagligt användande av kredit och belastas månatligen. Räntesatser hittar du i prislistan. För att ansöka om kredit måste du fylla i en investeringsprofil, och det förutsätter att du har kunskap och erfarenhet av aktiehandel. Det är viktigt att du har satt dig in i villkoren och att du förstår risken med handel på kredit.

Hur fungerar krediten?

Ditt beräknade egenkapital är lika med marknadsvärdet av dina belåningsbara aktier, adderat med saldot på klientkonto, subtraherat med upptagna lån. Beräkning av egenkapital hittar du via Min sida > Kontoöversikt > Kontoinformation. Du kan också hitta det direkt i ditt orderschema. Du kan låna till köp av aktier så länge minimikravet för egenkapital är uppfyllt. Minimikravet blir beräknat genom att värdet på belåningsbara aktier (efter marknadsvärde) blir multiplicerat med motsvarande procentandel, och summeras. Vid belåning kommer större devalveringar att uppstå i form av potentiellt högre avkastning när aktierna har en positiv utveckling och motsvarande förluster om aktierna har en negativ utveckling.


Exempel:

Om man har 500 000 EK och köper aktier för 1 000 000 (lånet på 500 000 motsvarar 2 gånger gearing).
Stiger marknaden med 15%: Då blir EK 650 000 motsvarande 30% EK-avkastning.
Faller marknaden med 15%: Då blir EK 350 000 motsvarande 30% negativ EK-avkastning.

Observera att Netfonds förbehåller sig rätten att reglera konto vid köp/sälj samt till att välja vilka aktier som köps eller säljs, för att bibehålla säkerheten till lånet där minikravet till det egna kapitalet ej är uppfyllt.

Sök om belåning

Villkor

Se vilka villkor som gäller i ramavtalet

Översikt över egenkapitalkrav

Shorting

Vad är blankning?

Blankning innebär att du säljer aktier du inte själv äger, med förhoppning om att kunna köpa tillbaka dem till en lägre kurs vid senare tillfälle. Investeraren får vinst på prisnedgång, och förlust vid prishöjningar. Det gör blankning attraktivt under de perioder när marknaden faller, i motsats till ett vanligt aktieköp där du köper aktier med förhoppning om stigande kurs.

Ett värdepappersföretag kan förmedla försäljning av finansiella instrument som kunden inte äger, endast i de fall kunden har tillgång till de finansiella instrumenten och företaget garanteras snabb leverans vid tidpunkten för avtalet. Vi uppfyller detta krav genom att erbjuda kunder möjlighet att låna ut aktier till kunder som vill blanka, mot vederbörlig säkerhet för den som lånar oss aktierna. Netfonds garanterar återleverans. Det utfärdas avräkningsnotor både till den som lånar aktierna och till den som lånar ut sina aktier.


Risker

Eftersom en aktie kan öka obegränsat mycket i värde, kan du i teorin också förlora obegränsat mycket vid blankning. Sammanfattat kommer förluster vid köp av en aktie att begränsas till aktiens värde.

Villkor

Vid försäljning av lånade aktier vid blankning, fastställs det ett egenkapitalkrav i form av andra aktier eller kontanta medel, med hänvisning till att intäkter från blankningen blir stående på kontot hos Netfonds fram tills att ett återköp genomförs. Rutinen för påminnelse, i detta fall vid stigande kurs, är densamma som för aktieköp. Om ett köp måste genomföras, förbehåller vi oss rätten att själva välja vilka aktier vi köper. Detta för att kunna tillvarata säkerheten till lånet.

Tryck på knappen nedan för att se listan över de aktier som är möjliga att blanka

Blanknings-aktier

Utlån av aktier

Tjäna 2,25% på dina aktier

Låna ut dina aktier och få tillgodoräknat en ränta på 2,25 % på de utlånade aktierna. Netfonds Bank AB kommer att vara låntagare.

Honorar

Med hänvisning till en ränteintäkt på 2,25%, kommer du motta ett arvode på 0,1% av aktiernas marknadsvärde.

Bindningstid

Utlåning av aktier har en bindningstid på minimun 7 dagar.

Om transaktionen

Vid utlåning av värdepapper överförs aktierna från långivarens depåkonto hos Netfonds till låntagarens depåkonto. När lånetiden utgår överförs aktierna tillbaka till långivarens depåkonto. Det kommer bli utfärdat en avräkningsnota för transaktion vid utlåningen och en för tillbakaförandet av värdepappren.

En utlåning av aktier innebär inte en skattemässig realisation.

Garanti

Netfonds står som garant för att de utlånade aktierna blir tillbakaförda i rätt tid. Netfonds har i tillägg tecknat en försäkring som täcker upp för den förslut som kan uppstå. Säkerheten täcker 200 000 kronor per skadetillfälle och per kund, uppåt begränsat till 25 miljoner kronor.

Tjäna 2,25% på utlån av aktier