Netfonds Bank AS

ALLMÄNNA VILLKOR

 1. Netfonds’ tjänster

  1.        Tjänster
  Netfonds erbjuder Kunden att för Kundens räkning på de marknader vilka Netfonds erbjuder, mottaga och förmedla köp och försäljning samt utföra av Kunden hos Netfonds registrerade köp- och säljorder av finansiella instrument. Med finansiella instrument förstås, aktier, warrants, obligationer, fondandelar, delägarrätter, depåbevis eller annan rättighet och förpliktelse som är avsedd för handel på värdepappersmarknaden. Alla affärstransaktioner företas i enlighet med gällande lagar, förordningar och föreskrifter.

  2.        Kursinformation och portföljöversikt
  Netfonds erbjuder utan kostnad kurser med en fördröjning på 15 minuter på Stockholmsbörsen, NYSE, AMEX , NASDAQ och Oslo Börs.

  Netfonds erbjuder tilläggstjänster i form av realtidsinformation och annan finansiell information mot extra avgift. Tilläggstjänster och andra erbjudande presenteras på Netfonds’ webbsida. Netfonds förbehåller sig rätten att belasta Kundens konto för nyttjande av de tilläggstjänster Kunden beställer.

  Netfonds förbehåller sig rätten att helt eller delvis förändra presentationen av tjänsten.


  3.        Fullmakt
  Genom att underteckna "DEPÅAVTAL Netfonds" godkänner Kunden de föreliggande avtalsvillkoren och ger Netfonds fullmakt att för Kundens räkning och risk förmedla de tjänster vilka omfattas av avtalet.
 1. Netfonds’ Åtaganden

  1.        Förteckning och förvaring
  Netfonds åtar sig att för Kundens räkning förteckna sådana finansiella instrument vilka Netfonds av Kunden mottager för förvaltning m.m. i den av Kunden öppnade depån.

  För det fall Kunden har flera depåer hos Netfonds och Kunden inte instruerat Netfonds i vilken depå visst finansiellt instrument skall förtecknas, har Netfonds rätten att välja i vilken depå förteckning avseende det finansiella instrumentet kommer att ske.

  Netfonds förbehåller sig rätten att låta förteckna och i förekommande fall förvara Kundens finansiella instrument vid annat i Sverige eller i utlandet depåförande institut. Sådan förvaring sker i Netfonds’ namn för Kundens räkning.

  För utförande av förteckning, överföring och utlämnande av finansiella instrument förbehåller sig Netfonds skälig tid.

  2.        Registrering
  Netfonds får i egenskap av förvarare låta registrera mottagna finansiella instrument i eget namn vid den institution vilken i Sverige eller i utlandet fullgör registreringsuppgift avseende sådana instrument.

  Netfonds får vidare låta Kundens finansiella instrument ingå i ett för flera ägare gemensamt dokument. Netfonds får även åt depåförande institut uppdra att i Netfonds’ ställe låta sig registreras för Kundens finansiella instrument.

  3.        Lösenord
  Netfonds åtar sig att omedelbart på Kundens uppmaning byta ut de användar- och handelslösenord vilka är knutna till det mellan Kunden och Netfonds gällande Depåavtal.

  4.        Felaktig förteckning m.m.
  Om Netfonds av misstag skulle förteckna värdepapper i Kundens depå eller felaktigt sätta in medel på till depån anslutet konto, äger Netfonds rätt att korrigera förteckningen eller insättningen i fråga. Om Kunden förfogat över av misstag förtecknade värdepapper eller insatta medel, skall Kunden snarast möjligt återlämna dessa till Netfonds. Om Netfonds vidtagit korrigering enligt ovan, skall Netfonds utan dröjsmål underrätta Kunden därom. Kunden äger inte rätt att ställa några krav gentemot Netfonds med anledning av sådana misstag.

  Vad som angetts i föregående stycke gäller även när Netfonds eljest förtecknat värdepapper i depån eller satt in medel på konto, som rätteligen inte skulle ha tillkommit Kunden.

  Om Netfonds genomför en affär till ett pris vilket väsentligt avviker från gällande marknadspris kan Kunden få affären annullerad, även om slutsedel för affären har skickats ut.

 2. Kundens Åtaganden m.m.

  1.        Skatter
  Kunden skall svara för skatter och andra avgifter vilka skall erläggas enligt svensk eller ut ländsk lag med avseende på värdepapper förtecknade i depån.

  Netfonds skall, på särskilt uppdrag av Kunden, om rätt därtill föreligger och om Netfonds bedömer det som praktiskt och ekonomiskt möjligt, söka medverka till nedsättning eller restitution av skatt samt utbetalning av tillgodohavande hos skattemyndighet. För det fall Netfonds enligt lag eller annan ordning blir pålagd att kvarhålla belopp motsvarande utestående skatt eller annan avgift, skall Netfonds genomföra en preliminär beräkning av det aktuella beloppet och kvarhålla det. Netfonds skall omedelbart vid erhållande av information avseende det slutliga beloppet, till Kunden återställa eventuellt kvarstående belopp. Det åligger Kunden att tillställa Netfonds den information vilken är nödvändig för att Netfonds skall kunna utföra den aktuella åtgärden. Det åligger också Kunden att tillse informationens riktighet.

  Netfonds får i samband därmed teckna Kundens namn samt även lämna uppgift om Kunden och Kundens värdepapper i erforderlig omfattning.

  2.        Villkor för handel med finansiella instrument
  Kunden är bunden av de villkor som för var tid är gällande för handel med finansiella instrument. Bundenheten uppstår i den stund Kunden tar Netfonds’ tjänster i anspråk i vad avser det finansiella instrumentet. Med sådana villkor förstås dels regler i orderunderlag och i av Netfonds upprättad avräkningsnota, dels regler antagna av Netfonds, svensk eller utländsk emittent, börs eller annan marknadsplats, clearingorganisation eller central värdepappersförvarare och dessa affärsvillkor. Det åligger Kunden att hålla sig underrättad om och följa nu nämnda villkor.

  När Netfonds förvärvar finansiella instrument för Kundens räkning får Net Fonds förteckna dessa i depån.

  3.        Lösenord
  Kunden skall tilldela en privatperson, vilken måste vara anställd eller bunden till Kunden på motsvarande sätt, de fullmakter som krävs för att kunna representera Kunden i förhållande till Netfonds. Denna kontaktperson kommer av Netfonds att tillsändas det handelslösenord vilket krävs för att kunna registrera en order. Om Kunden senare vill ändra kontaktperson måste detta särskilt avtalas med Netfonds.

  Kunden åtar sig att själv ansvara för att de användar- och handelslösenord som är knutna till Kundens avtal med Netfonds inte under några som helst omständigheter kan komma till obehörigs kännedom.

  Kunden är under alla omständigheter förpliktad, att vid minsta misstanke om obehörig access till ovan nämnda användar- och handelslösenord omedelbart informera Netfonds.

  Kunden kommer som en säkerhetsåtgärd att loggas ur Netfonds’ handelssystem om fel handelslösenord används vid tre på varandra följande tillfälle. För det fall fel handelslösenord används vid nio på varandra följande tillfälle kommer Kunden att bli tillfälligt suspenderad.

  All kommunikation med Netfonds rörande problem relaterade till handelslösenord skall ske via tel 08-28 66 99 eller via e-post: kundservice@Netfonds.se

  Kunden är införstådd med att en order vilken har kommit till Netfonds genom användande av Kundens användar- och handelslösenord är bindande för Kunden, oavsett användares behörighet.

  Vidare förbinder sig Kunden att ersätta Netfonds för alla de skador vilka kan uppkomma i samband med;

  att Kunden av oaktsamhet låtit användar- och handelslösenord komma till obehörigs kännedom,

  att Kunden oavsett omständighet haft kännedom om, eller borde ha haft kännedom om att användar- och handelslösenord, kommit till obehörigs kännedom och att Kunden underlåtit att informera Netfonds.

  4.        Kostnader
  Kunden förbinder sig att ersätta alla kostnader, oavsett art, som är relaterade till Netfonds’ uppdrag enligt detta Depåavtal. Kunden förbinder sig tillika att ersätta alla kostnader oavsett art vilka kan relateras till indrivning och bevakning av Netfonds’ eventuella fordringar hos Kunden.

  5.        Förvaltning
  Då Netfonds inte påtar sig något förvaltarskap över Kundens finansiella instrument, åligger det Kunden att själv informera sig om alla de åtgärder vilka i annat fall ingår i ett förvaltarskap. Med sådana åtgärder avses bl.a. i fråga om

  §         svenska finansiella instrument;

  att mottaga respektive lyfta utdelning och ränta,
  att vid nyemission av aktier och emission av skuldebrev/skuldförbindelser teckna sådana aktier och skuldebrev/skuldförbindelser.

  Om Kunden enligt tillämplig lag eller reglerna för en emission eller ett erbjudande inte har rätt att utnyttja företrädesrätter, som tillkommit Kunden till följd av dennes innehav av visst finansiellt instrument, skall Kunden själv ombesörja försäljning av dessa företrädesrätter.

  §         beträffande aktier;

  att vid fondemission göra dels de tillköp av delrätter som behövs för att alla delrätter vilka tillkommer Kunden på grund av i depån förtecknade aktier skall kunna till fullo utnyttjas i fondemissionen, dels i depån förteckna så många nya aktier som Kunden därefter är berättigad till,

  att såvitt avser aktier i avstämningsbolag hålla sig underrättad om begärd tvångsinlösen,

  att såvitt avser aktier i avstämningsbolag vid nedsättning av aktiekapitalet, inlösen eller likvidation motta respektive lyfta kapitalbelopp samt annat förfallet belopp,

  att ombesörja att hos VPC förvaltarregistrerade aktier rösträttsregistreras i Kundens namn.

  beträffande teckningsoptioner;

  att hålla sig underrättad om sista dag för aktieteckning.

  §         beträffande inköpsrätter;

  att hålla sig underrättad om sista dag för köpanmälan.

  §         beträffande inlösenrätter;

  att hålla sig underrättad om sista dag för inlösenanmälan.

  §         beträffande svenska depåbevis avseende utländska aktier respektive direktregistrerade utländska aktier;

  att vidta motsvarande åtgärder som för svenska aktier enligt ovan.

  §         beträffande skuldebrev och andra skuldförbindelser avsedda för handel på värdepappersmarknaden;

  att mottaga respektive lyfta kapitalbelopp samt annat belopp som vid inlösen, utlottning eller uppsägning förfallit till betalning efter det att skuldförbindelsen mottagits,

  att beträffande konvertibla skuldebrev/skuldförbindelser hålla sig underrättad om sista konverteringsdag samt verkställa konvertering.

  6.        Övrigt
  Kunden är införstådd med

  §         att placering eller andra positioner i finansiella instrument sker på Kundens egen risk,

  §         att noga sätta sig in i institutets allmänna villkor för handel med finansiella instrument, och att följa de lagar, regler, villkor, etc. för den marknad på vilken affärerna görs,

  §         att vid handel med finansiella instrument kontrollera den av Net Fonds tillhandahållna avräkningsnotan samt omgående reklamera fel,

  §         att för det fall avräkningsnota inte kommit kunden tillhanda senast tre dagar efter det att ordern visats som genomförd, snarast meddela Net Fonds och åberopa bristande utförande av uppdrag,

  §         att fortlöpande bevaka värdeförändringar på innehav av och positioner i finansiella instrument,

  §         att omedelbart vid misstanke om att någonting i övrigt relaterat till Kundens förhållande med Netfonds inte är korrekt, meddela Netfonds,

  §         att själv initiera de åtgärder som erfordras för att minska risken för förluster på egna placeringar eller andra positioner,

  §         att information lämnad på Netfonds’ websidor på intet sätt är att anse som rådgivande,

  §         att Netfonds för det fall Kunden registrerar en order vilken kan medföra att lag eller annan myndighetsbestämmelse bryts, inte är förpliktad att vidareförmedla sådan order.

 3. Konkurs

  För den händelse någon av parterna skulle försättas i konkurs eller företagsrekonstruktion skulle beslutas för Kunden, enligt lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion, skall samtliga utestående förpliktelser med anledning av handel med finansiella instrument mellan parterna avräknas mot varandra genom slutavräkning per den dag sådan händelse inträffar. Vad som efter sådan slutavräkning tillkommer ena parten är omedelbart förfallet till betalning.

  Netfonds förbehåller sig rätten att avföra värdepapper från Kundens depå när den som utgivit värdepapperet försatts i konkurs eller värdepapperet av annat skäl förlorat sitt värde. Om möjligt skall Netfonds därvid söka registrera värdepapperet i Kundens namn.
 4. Begränsningar av Netfonds’ ansvar

  1.        Force majeure
  Netfonds är inte ansvarigt för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Netfonds självt är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

  2.        Skada
  Netfonds svarar inte för skada som orsakats av svensk eller utländsk börs eller annan marknadsplats, depåförande institut, central värdepappersförvarare, clearingorganisation, eller andra som tillhandahåller motsvarande tjänster, och inte heller av uppdragstagare som Netfonds med tillbörlig omsorg anlitat eller som anvisats av Kunden. Netfonds svarar inte för skada som uppkommer för Kunden eller annan med anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot Netfonds beträffande finansiella instrument.

  Föreligger hinder för Netfonds, på grund av omständighet som anges i första stycket, att helt eller delvis utföra åtgärd enligt detta avtal får åtgärd uppskjutas till dess hindret har upphört. Om Netfonds till följd av sådan omständighet är förhindrad att verkställa eller ta emot betalning/leverans, skall Netfonds respektive Kunden inte vara skyldig att erlägga ränta.

  Vad ovan sagts gäller i den mån inte annat följer av lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

  Netfonds ansvarar inte i något fall för indirekt skada.

  Netfonds påtar sig inget ansvar för riktigheten i information avseende finansiella instrument, vilken inhämtats av extern informationslämnare. Netfonds påtar sig inte heller något ansvar eller utför någon kontroll avseende äktheten av de finansiella instrument vilka Kunden tillställer Netfonds.

  Skada som uppkommit i andra fall skall inte ersättas av Netfonds, för det fall Netfonds förfarit normalt aktsamt. Med sådan skada avses bland annat:

  §         felaktig information i portfölj och/eller orderbok,

  §         skada vilken uppkommit till följd av obehörigs användande av Kundens vid tidpunkten gällande användar- och handelslösenord,

  §         övrig information vilken är tillgänglig på Netfonds’ webbsidor,

  §         skada vilken uppkommit tillföljd av att en order till Netfonds inte kommit fram, blivit försenad eller innehåller felaktiga instruktioner.

 5. Skydd för Investerare

  För finansiella instrument och likvida medel som Netfonds tagit emot för Kundens räkning, enligt detta avtal, gäller ett skydd enligt norsk ``Lov om verdipapirhandel, (LOV-1997-06-19-79)''. Säkerheten gäller för krav vilka kan riktas mot Net Fonds’ verksamhet. Skyddet innebär att en kund som har rätt till ersättning kan uppbära högst 200.000 Nkr per skadetillfälle, maximalt tillsammans 25 MNkr. Säkerheten täcker inte krav från finansinstitutioner, förvaltningsföretag för värdepappersfonder, värdepappersföretag eller liknande.
 6. Pris

  1.        Courtage
  Kunden betalar till Netfonds vid nyttjande av Netfonds’ tjänster, för varje tid gällande avgift/pris. Aktuella avgifter för nyttjande av Netfonds’ tjänster finns för varje tid tillgängliga via Netfonds’ webbsida. Endast order som blivit genomförda kommer att debiteras Kunden.

  2.        Transaktionskostnad
  En orientering av den förväntade transaktionskostnaden kommer att tillställas Kunden i samband med att Kunden godkänner en order.

  3.        Alternativ registrering
  All registrering av en order som inte sker direkt via Netfonds’ webbaserade ordersystem innebär merarbete för Netfonds. Sådan alternativ registrering kommer att innebära en extra kostnad för Kunden. För det fall en order på grund av tekniskt fel hos Netfonds inte går att registrera via det webbaserade ordersystemet kommer Kunden inte att debiteras för den extra kostnad vilken normalt uppkommer vid alternativ registrering.

  4.        Realtidsapplikationer
  För det fall Kunden önskar erhålla ett abonnemang avseende Netfonds’ realtidkurser och annan finansiell information från Netfonds’ informationsleverantörer, kan sådant abonnemang tecknas via ett separat avtal med Netfonds. Prisinformation lämnas på Netfonds’ webbsida.

  5.        Tvångsförsäljning
  För det fall Netfonds blir tvunget att tvångsförsälja hela eller delar av Kundens finansiella instrument kommer en särskild avgift att tas ut.

 7. Kredit och Ränta

  1.        Kredit
  Rätten till kredit gäller, om Netfonds och Kunden inte avtalar om annat, upp till ett belopp som motsvarar det vid var tid gällande sammanlagda belåningsvärdet av tillgångarna i depån och på anslutna konton. Har Kunden enligt särskilt avtal pantförskrivit i depån förtecknade värdepapper och/eller tillgångar på anslutet konto även för andra förpliktelser än Kundens kredit (till exempel för handel med derivatinstrument) skall dock dessa förpliktelser, enligt de principer som Netfonds vid var tid tillämpar, beaktas vid fastställandet av krediträttens omfattning.

  Kundens kredit enligt detta avtal gäller tills vidare, med rätt för Net Fonds att

  säga upp krediten till betalning med en månads uppsägningstid. Vid uppsägning av Depåavtalet enligt punkt 10.1 och 10.3 nedan är emellertid krediten förfallen till betalning vid tidpunkten för Depåavtalets upphörande.

  Belåningsvärdet av tillgångarna i depån och på anslutna konton beräknas av Netfonds i enlighet med de regler som Netfonds vid var tid tillämpar. Kunden kan från Netfonds erhålla uppgift om dels det aktuella sammanlagda belåningsvärdet, dels aktuellt belåningsvärde för visst i depån förtecknat finansiellt instrument och dels belåningsvärdet respektive ställningen på anslutet konto.

  Det åvilar Kunden att själv hålla sig underrättad om det vid var tid gällande

  sammanlagda belåningsvärdet av tillgångarna i depån och på anslutna konton samt att tillse att säkerhetsbrist (överbelåning) inte vid någon tidpunkt uppkommer, det vill säga att med beaktande även av andra förpliktelser för vilka nämnda tillgångar utgör säkerhet, krediten inte vid någon tidpunkt överstiger tillgångarnas sammanlagda belåningsvärde.

  Kunden kan inte i något avseende undgå ansvar för eventuellt uppkommen säkerhetsbrist under åberopande av att denne av Netfonds inte underrättats om det gällande sammanlagda belåningsvärdet av tillgångarna i depån och på anslutna konton eller om uppkommen säkerhetsbrist.

  Om säkerhetsbrist ändock skulle uppkomma är Kunden skyldig att omedelbart och utan anmodan till Netfonds betala överskjutande skuldbelopp eller ställa tilläggssäkerhet i sådan utsträckning att säkerhetsbrist ej längre föreligger. Sker ej sådan betalning eller

  sådant ställande av tilläggssäkerhet är hela skulden på anslutet konto förfallen till omedelbar betalning. Om Kunden är konsument gäller dock i sistnämnda fall i stället att Netfonds äger försälja ställda säkerheter i sådan utsträckning att utnyttjad kredit inte längre överstiger den kredit som Kunden har rätt till.

  Om Kunden är omyndig eller innehållet i depån eller medlen på anslutet konto står under särskild förvaltning eller överförmyndares tillsyn kan Kunden ej erhålla rätt till kredit.

  2.        Ränta
  För tillgodohavande på anslutna konto tillgodoräknas ränta efter den räntesats som Netfonds vid var tid tillämpar för tillgodohavande på konto av detta slag.

  Vid bedömning av om tillgodohavande respektive skuld finns på anslutna konton, bedöms varje konto för sig. Detta innebär t.ex. att ett anslutet konto kan komma att tillgodoräknas ränta samtidigt som ett annat anslutet konto belastas med ränta.

  Ändring av räntesatserna får ske med omedelbar verkan i samband med kreditpolitiska beslut, ändring av Netfonds’ upplåningskostnader eller andra kostnadsökningar för Netfonds.

  Ändring av räntesatserna av annan anledning får ske endast från och med den dag då Netfonds meddelat Kunden om ränteändringen. Om Kunden är konsument gäller beträffande ränta för skuld på anslutet konto i stället för vad som i föregående stycke angetts att räntesatsen får ändras endast i den utsträckning det motiveras av kreditpolitiska beslut, ändring av Netfonds’ upplåningskostnader eller andra kostnadsökningar som Netfonds inte skäligen kunde förutse när Depåavtalet ingicks samt att ändring av räntesatsen får ske från och med den dag då Netfonds meddelat Kunden om ränteändringen. Uppgifter om räntesatser kan erhållas hos Netfonds. Ränta på tillgodohavande räknas från och med dagen efter insättningen till dagen för uttag. Ränta på skuldbelopp utgår från dagen då skuld uppkommit till och med återbetalningsdagen.

  För belopp varmed Kunden är i betalningsdröjsmål, äger Netfonds rätt till dröjsmålsränta på förfallet belopp från förfallodagen till dess betalning sker med en räntesats som med åtta procentenheter överstiger den gällande räntesatsen för skuld på kontot enligt svensk räntelag (1975:635).

 8. Pant och Borgen

  1.        Pant
  Netfonds’ åtagande i egenskap av panthavare avseende pantförskriven egendom är inte mer omfattande än vad som framgår av detta avtal. Avkastning av pant och andra rättigheter som grundas på panten omfattas också av pantsättningen och utgör pant.

  Pant skall inte utgöra säkerhet för fordran på Kunden som Netfonds har förvärvat eller kan komma att förvärva från annan än Kunden, om nämnda fordran varken har samband med Kundens handel med finansiella instrument eller har uppkommit genom belastning av Kundens konto.

  Om Kunden inte fullgör sina förpliktelser gentemot Netfonds enligt Depåavtalet eller eljest uppkomna förpliktelser i samband med Kundens transaktioner med finansiella instrument får Netfonds ta panten i anspråk på sätt Net Fonds finner lämpligt. Netfonds kommer härvid att förfara med omsorg och, om så är möjligt och det enligt Netfonds’ bedömning kan ske utan förfång för Netfonds, i förväg underrätta Kunden härom. Netfonds får bestämma i vilken ordningsföljd ställda säkerheter (panter, borgensåtaganden med mera) skall tas i anspråk. Vid tillämpning av vad som ovan sagts kan pantsatta värdepapper försäljas i annan ordning än på den marknadsplats där det finansiella instrumentet är inregistrerat eller eljest är föremål för handel.

  Om panten utgörs av tillgodohavande på konto anslutet till depån får Net Fonds, utan föregående underrättelse till Kunden, omedelbart göra sig betald genom att ta ut förfallet belopp från kontot. Netfonds bemyndigas att själv eller genom någon som Netfonds utser, teckna Kundens namn, då detta erfordras för att genomföra pantrealisation eller för att eljest tillvarata eller utöva Netfonds’ rätt med avseende på pantsatt egendom. Av samma skäl får Netfonds öppna särskild depå och/eller Vp-konto hos VPC eller konto i annat kontobaserat system. Kunden kan ej återkalla detta bemyndigande så länge panträtten består.

  2.        Borgen
  Om borgen har tecknats för Kundens förpliktelser enligt Depåavtalet gäller följande i fråga om borgensmans rätt till egendom som pantsatts enligt Depåavtalet av Kunden ensam eller tillsammans med annan. För det fall Netfonds tagit borgen i anspråk skall panten därefter utgöra säkerhet för borgensmans återkrav (regresskrav) mot Kunden endast i den mån detta har angetts i borgensförbindelsen. Sådan rätt är efterställd Netfonds’ rätt till pant. Utgör panten säkerhet för flera borgensmäns återkrav skall de ha rätt till panten i förhållande till var och ens återkrav, såvida de inte överenskommit om annat. Netfonds får så länge Netfonds ej tagit borgen i anspråk lämna ut pant, som enligt Netfonds’ bedömning inte behövs för betalning av förfallet belopp enligt Depåavtalet, utan att på grund därav borgensmans ansvar skall minska. Kunden får inte utan att samtycke dessförinnan lämnats av Netfonds, till annan pantsätta egendom som är pantsatt enligt dessa villkor. Sådan pantsättning till annan skall göras enligt Netfonds’ anvisningar med utnyttjande av formulär som denne har godkänt. Sker pantsättning i strid mot denna bestämmelse äger Netfonds säga upp Depåavtalet till omedelbart upphörande. För det fall Kunden till annan pantsatt värdepapper förtecknade i depån eller medel på konto anslutet till depån får Netfonds, även om Kunden invänt däremot,

  utlämna/överföra värdepapper respektive överföra medel på till depån anslutet konto till panthavaren eller annan efter instruktioner från panthavaren. Redovisning av sådant utlämnande / överföring kommer Netfonds att tillsända Kunden. Kunden får inte på annat sätt förfoga över i Depåavtalet pantsatta värdepapper eller medel utan Netfonds’ samtycke i varje särskilt fall.

 9. Depåavtalets upphörande

  1.        Uppsägning
  Envar av avtalsparterna kan med en uppsägningstid om tio bankdagar förklara Depåavtalet som uppsagt. För att en uppsägning skall ha bindande verkan krävs en skriftlig viljeförklaring av behörig person tillställd avtalsparten i ett rekommenderat brev.

  2.        Konsumentförhållande
  För det fall Kunden är konsument tillämpar Netfonds i förhållande till Kunden en uppsägningstid motsvarande trettio kalenderdagar. Med konsument enligt detta avtal förstås en Kund vilken i sin yrkesutövning inte handlar med finansiella instrument.

  3.        Avtalsbrott
  Endera parten får med omedelbar verkan säga upp detta avtal för det fall avtalspart väsentligt brutit mot avtalet eller på annat sätt förfarit illojalt i förhållande till motparten. Med väsentligt brutit förstås i detta avtal varje förfarande vilket inte efter anmaning föranlett rättelse eller överenskommelse i förhållande till avtalsparten.

  Netfonds förbehåller sig rätten att vid avtalsbrott:

  §         behandla alla icke avräknade affärer och uppdrag vilka ännu inte genomförts som avslutade,

  §         företa avräkning i Kundens vid tiden för avtalsbrottet innestående tillgodohavande,

  §         beräkna ränta på upplupna belopp i enlighet med räntelagen (1975:635),

  §         om ingen avräkning skett inom tre dagar efter avräkningsdagen,

  tvångsförsälja på Kundens räkning de innestående finansiella instrument vilka är registrerade på Kunden, för att täcka utestående köpesummor och räntor.

  4.        Förfarande
  Vid Depåavtalets upphörande skall Netfonds till Kunden utlämna/överföra samtliga i depån förtecknade värdepapper eller, om uppsägningen avser visst värdepapper, detta värdepapper. Kunden skall lämna anvisningar till Net Fonds om utlämnandet/överföringen. Om inte sådana anvisningar lämnats inom sextio kalenderdagar efter den dag Depåavtalet enligt uppsägningen upphört eller om utlämnandet/överföringen inte kan ske enligt av Kunden lämnade anvisningar, får Netfonds

  §         beträffande finansiella instrument som registreras enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument; för Kundens räkning öppna Vp-konto eller motsvarande hos central värdepappersförvarare och till sådant konto överföra de finansiella instrumenten samt

  §         beträffande annat värdepapper än ovan nämnda om försändelse visar sig vara obeställbar; på det sätt Netfonds finner lämpligt försälja eller på annat sätt avveckla värdepapperen ävensom, om värdepapperen saknar värde, låta förstöra respektive avregistrera dessa. Ur inflytande köpeskilling får Netfonds göra sig betald för förvaltningen samt för kostnaderna för avvecklingen. Eventuellt överskott utbetalas till Kunden, medan eventuellt underskott omgående skall ersättas av Kunden.

 10. Övriga avtalsvillkor

  1.        Tidsbegrepp
  Med bankdag avses i dessa Allmänna bestämmelser dag i Sverige som inte är söndag eller allmän helgdag eller som vid betalning av skuldebrev är likställd med allmän helgdag.

  2.        Förhållande till Personuppgiftslagen
  Netfonds kan, till följd av svensk eller utländsk lag, myndighets föreskrift, handelsregler eller avtal/villkor för visst värdepapper, vara skyldig att till annan lämna uppgift om Kundens förhållanden enligt Depåavtalet. Kunden är skyldig att tillhandahålla Netfonds sådana uppgifter på begäran av Net Fonds.

  Kunden är införstådd med att Netfonds kommer att behandla Kundens personuppgifter (såväl av Kunden själv lämnade uppgifter som sådana uppgifter som kan komma att inhämtas från annat håll) i den utsträckning det krävs för fullgörande av detta avtal och uppdrag relaterade till detta avtal och för fullgörande av Netfonds’ rättsliga skyldigheter samt att Netfonds får behandla Kundens personuppgifter för information till Kunden om regel och villkorsändringar, värdepapper, produkter och tjänster m.m. med anknytning till detta

  Depåavtal. Kunden godkänner att behandling av Kundens personuppgifter även kan komma att ske hos Netfonds för ändamål som avser direkt marknadsföring.

  3.        Ändring av Allmänna Villkor
  Netfonds förbehåller sig rätten att ändra de Allmänna Villkoren. En sådan ändring kommer att bli gällande för Kunden med fjorton dagars förvarning från det att de ändrade villkoren blivit meddelade från Netfonds. Förändringar av affärsvillkoren meddelas Kunden genom vanlig postgång eller via e-post. Kunden accepterar de nya villkoren genom att registrera order hos Netfonds senare än fem dagar efter det att de ändrade villkoren blivit meddelade. En order som blivit registrerad men inte avslutad innan de nya villkoren börjat gälla kommer att behandlas efter de nya villkoren. För det fall Kunden inte kan acceptera de nya villkoren skall Netfonds omedelbart informeras. Avtalet kan därefter sägas upp i enlighet med punkt 10.1 ovan.

  4.        Innehavet
  En Kund hos Netfonds måste för att kunna registreras uppvisa giltigt svenskt personnummer alternativt f-skattesedel och vara innehavare av ett i svensk bank registrerat konto. För minderåriga måste för registrering förmyndares skriftliga medgivande tillställas Netfonds.

  Kunden är även förpliktad att omedelbart meddela Netfonds för det fall några för depån betydande förändringar sker.

  5.        Lagval
  En eventuell tvist avseende tolkning eller tillämpning av detta Depåavtal skall slitas i enlighet med svensk lag. Avtalsparternas val av forum skall vara Stockholms tingsrätt.

Kontakt
All skriftlig kontakt med Netfonds skall ske till följande adress:

Netfonds Bank AS
PB. 8933, St. Olavs plass
0028 OSLO, NORGE