Fondshandel

1. Vad är en fond ?

En värdespappersfond är en kollektiv investering där flera sparare gemensamt placerar sina tillgångar i diverse värdepapper. Värdepappersfonder är en egen juridisk enhet som ägs av andelsägare och tillgångarna i fonden hanteras av ett förvaltningsbolag som har licens från myndigheterna. Det finns olika typer av fonder. 

 • Aktiefond:
 • Investerar minst 80 procent av kapitalet i aktiemarknaden. 
 • Penningmarknadsfond:
 • Investerar endast i penningmarknadsinstrument, som är räntebärande värdepapper med kort räntebindingstid (under ett år).
 • Obligationsfond:
 • Investerar i räntebärande värdepapper med längre räntebindingstid än ett år.
 • Blandfond:
 • Investerar på både aktiemarknaden och i räntebärande värdepapper. 
 • Andra fonder:
 • Dessa fonder kan ha investerat i derivat och kan dessutom ha tagit upp lån. Dessa fonders risk kan många gånger vara hög.

2. Varför ska man spara i fonder ?

 • Enkelt - I värdespappersfonder väljer en professionell förvaltare vilka värdepapper som ska ingå. 
 • Tryggt - Konsumentskyddet i en värdepappersfond är väldigt bra pga lagar och kontroll. 
 • Tillgänglighet - Värdepappersfonder är öppna för alla. Som andelsägare har man rätt till att när som helst lösa in sina andelar i kontanter, i den kurs som återspeglar marknadsvärdet på fondets ägarandelar. 
 • 3. Varför Netfonds?

  Fondmarknaden kan lätt uppfattas som komplex och det kan vara svårt att orientera sig i den djungel av tillbud som finns. Vi på Netfonds har därför samlat några fonder på vår hemsida för att du enkelt ska kunna jämföra olika fonder och snabbt hitta den fonden som passar bäst för dig. 

  4. Avgifter och provision

  Netfonds tar inga avgifter när du köper eller säljer andelar i en fond. 

  Många fonder tar ut löpande förvaltningsavgifter och vissa fonder tar dessutom ut avgifter vid teckning och inlösning av andelar.  Det finns både dyra och billiga fonder och kostnaderna kan ha en stor påverkan på värdet på dina fondsandelar. Det är därför vikigt att du överväger och jämför vad fonderna kostar i provision och avgifter, för att se om fonderna är värda priset. Netfonds uppger vilka avgifter som finns till varje enskild fond. 

  Förvaltningsavgifter blir  dagligen utträknade, som regel i form av en procentvis andel ( 1/365 del av fondens årliga förvaltningsavgift ) av det belopp som fonden har till förvaltning den aktuella dagen. Det nettoandelvärdet som blir utträknat av förvaltningsbolaget inkluderar förvaltningsavgifter. Antalet andelar som du tecknar kommer att förbli oförändrat . Det är värdet på andelarna som korrigeras för förvaltningsavgifterna. 

  5. Val av fond

  Vilket fond som lämpar sig bäst beror på några viktiga förutsättningar. 

  1. Hur länge planerar du att ha pengarna i fonden? Desto längre pengarna kan vara i fonden, desto större aktierisk kan du ta.
  1. Hur stor volatilitet kan du ha medans du sparar? Desto större volatilitet du klarar av, desto större aktierisk kan du ta. 
  1. Vilka förvaltare har gjort det bra tidigare? Det är tryggare att köpa fondsandelar från förvaltare som har bevisat att det är duktiga. 

  6. Risk

  Desto högre risk du tar, desto högre avkastning kan du få på dina pengar. Men det innebär samtidigt en högre risk för att förlora dina pengar. 

  Att investera i en fond är alltid en risk, och du kan förlora alla dina investerade pengar i fonden, men sannolikheten för att det skal inträffa är mikroskopisk. För att det ska inträffa och du ska förlora pengar så måste alla värdepapper som fonden äger bli värdelösa. Idag finns det många lagar och tillhörande föreskrifter som har reguleringar på hur fonder ska diversifiera sina investeringar. 

  Risken på fondmarknaden mäts ofta med sannolikheten för att du som investerar förlorar pengar på dina investeringar. Risken uppges ofta som ett numeriskt värde som indikerar hur mycket risk ett värdepapper har i förhållande till marknadens index. Den vanligaste indikatorn på graden av risk är "standaravvik" - desto högre standardavvikelsen är, desto större är risken.

  7. Kan jeg investera i utländska fonder från Sverige?

  Ja, det kan du göra.

  8. Indexfond - passiv förvaltning

  Förvaltare av indexfonder har som ambition att försöka replikera avkastningen på ett aktieindex. Anledningen till investera i denna fonden är funderingar kring att ingen över tid faktiskt kan göra det bättre än marknaden generellt och då såpass mycket bättre att det täcker de merkostnaderna som det innebär att hitta vinnaraktier. 

  I indexfonderna tar man bort riskerna att få dåliga värderingar från förvaltare. Eftersom kapitalet förvaltas passivt behövs det inte några kostbara analyser. Det är endast när sammansättning av index förändras som fonderna handlar och då är courtagekostnaderna oftast väldigt små. Låga transaktionskostnader och förvaltningsavgifter gör att indexfonder är väldigt attraktiva för andelsägare.

  9. Exchange Traded Funds (ETF) - Börsnoterade fonder

  Dessa fonder kan köpas och säljas som en vanlig aktie hela börsdagen. De flesta börsnoterade indexfonderna representerar en portfölj av aktier som har som avsikt att följa ett bestämd branschindex, internationell indexfond eller en bredare indexfond. Kostnaderna när du handlar dessa fonder är lika som vid aktiehandel. 

  10. Var går det att se min depåöversikt?

  Din depåöversikt av fonden kan du hitta på hemsidan när du loggar in och det ligger under depåöversikt.

  11. Hur går det en försäljning eller köp av fondsandelar till?

  När du har bestämt dig för vilken fond som du önskar att köpa eller sälja, så trycker du på den aktuella fonden. I beställningsschemat så uppger du sedan hur många andelar som skal köpas eller säljas. 

  Vid inlösningen av andelar kommer förvaltningsbolaget att lösa in dina andelar till den första inlösningskursen som sätts efter att de har mottagit ordern (förutsatt att ordern blev mottagen innan tidsfristen/deadline). De inlösta andelarna blir normalt utbetalade till ditt Netfondskonto inom två arbetsdagar efter att ordern har blivt exekverad. 

  12. Hur får jag en bekräftan på att försäljningen eller köpet har bivit genomfört? 

  Du får en avvräkningsnota från Netfonds. 

  13. När på dagen är den sista tidsfristen/deadline för att få dagens kurs?

  Tidsfristen för ta emot order varierar från fond till fond och beror på vilken typ av av transaktion det är, men det ligger normalt från kl 12.00 till kl 15.00. Vid teckning av fond kommer du alltid att erhålla den kurs som gäller den dagen som fondförvaltaren tar emot ordern som normalt är en till två arbetsdagar efter att ordern blev skickad. Vid inlösning kommer du att erhålla kursen på dagen som ordern blev registerad som mottagen. Order som blir mottagna efter tidsfristen/deadline kommer att registreras som mottagen nästa arbetsdag.