Personuppgiftspolicy

Denna personuppgiftspolicy ger dig information om hur Netfonds Bank AS, org.nr 976 546 180 (nedan kallat «Netfonds») behandlar dina personuppgifter, syftet med behandlingen, den lagliga grunden för behandlingen och vilka rättigheter du har i samband med behandlingen av dina personuppgifter.

För frågor gällande vår behandling av personuppgifter, kontakta oss på personvern@netfonds.no.

All information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet är personuppgifter. Med behandling av personuppgifter menas t.ex. insamling, registrering, lagring, bearbetning eller ändring, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

1. Netfonds som personuppgiftsansvarig

Netfonds är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning. Det innebär bl.a. att vi ansvarar för att det finns en laglig grund för behandlingen av dina uppgifter, att vi säkerställer att du får adekvat information om behandlingen och dina rättigheter samt att vi säkerställer att informationen skyddas på ett ändamålsenligt sätt.

2. Vilka personuppgifter behandlar vi och vad är syftet med behandlingen?

För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi samla in och behandla följande personuppgifter:

Grundläggande personuppgifter:
För att kunna etablera och administrera ditt kundförhållande, eller etablera dig såsom kontaktperson för en kund, registreras ditt namn, personnummer och övrig kontaktinformation såsom adress, telefonnummer och e-postadress.
Legitimationskontroll:
För att följa lagstadgade åtgärder och för att vi ska uppnå kundkännedom för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism, måste vi genomföra en identitetskontroll. Det innebär att inhämta dokumentation som bekräftar din identitet och i tillämpliga fall din rätt att företräda kunden.
Finansiell ställning och erfarenhet:
För att följa lagstadgade krav vid lämplighetsprövning för värdepapper behöver vi information om kundens ekonomiska situation, kunskaper och erfarenheter av finansiella placeringar, placeringshorisont, önskemål och behov samt riskbenägenheten.
Transaktioner:
Vi har skyldighet enligt lag att lagra information om transaktioner som gjorts av kunden.
Avtal och kommunikation:
All typ av information kopplat till avtal som rör våra tjänster, såsom fullmakter och lämplighetskontroll, såväl som fysisk kommunikation som elektronisk kommunikation, kommer att lagras. Inom ramen för rättslig förpliktelse kan vi komma att spela in dina telefonsamtal med oss - i den mån det avser samtal som leder eller kan leda till att transaktioner genomförs.
Balansräkning:
Vi har skyldighet enligt lag att lagra information om kundens balans på kontot.

3. Cookies

Vi använder cookies på vår hemsida. Informationen som lagras i våra cookies används endast för hemsidans funktion, så kallade funktionella cookies i syfte för exempelvis inloggning. Vi lagrar inte hur du som enskild använder webbplatsen och därför lagras inte namn, e-post, IP-adresser eller liknande i våra cookies.

Mer information om cookies finns på vår hemsida, www.netfonds.se.

4. Laglig grund för behandling

Vi är förpliktigade att följa tillämplig lagstiftning och övriga myndighetsbestämmelser och behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtal i vilket du är part, eller för att vidta åtgärder av dig innan ett sådant avtal ingås.

Behandlingen av personuppgifter sker även i fall då behandlingen krävs enligt lag eller annan författning samt då behandlingen är nödvändig för att tillgodose ett berättigat intresse, till exempel vårt berättigade intresse av att utveckla och anpassa vårt erbjudande till dig samt vid marknadsföring.

5. Utlämnande av personuppgifter

Vi lämnar inte vidare dina personuppgifter till andra om det inte finns en rättslig grund för detta. Den rättsliga grunden för att lämna ut personuppgifter till andra bolag är att kunna fullgöra vårt avtal med dig, eller rättslig förpliktelse. I vissa fall kan det även vara en intresseavvägning, såsom vid marknadsföring av våra produkter och tjänster.

All behandling av personuppgifter sker inom EU / EES-området.

6. Lagringstid

Vi lagrar din personliga information så länge som den är nödvändig för det syfte för vilket personuppgifterna samlades in. I praktiken lagrar vi informationen så länge avtalsförhållandet består, annat åtagande eller rättsligt anspråk kan göras gällande och därefter i högst tio år utöver innevarande år med hänsyn till regler om preskription. Andra tidsfrister kan också gälla när personuppgifter sparas för andra syften än på grund av avtalsförhållandet och är för att uppfylla gällande lagstiftning avseende exempelvis motverkande av penningtvätt (fem år efter att kundförhållandet avslutats) och bokföring (sju år).

7. Dina rättigheter när vi behandlar personuppgifter om dig

Du har rätt att begära information om vilka uppgifter som behandlas (registerutdrag), rättelse eller radering av personlig information som vi behandlar om dig. Du har också rätt att begära begränsad behandling, invända mot behandling och hävda rätten till dataportabilitet. Du kan läsa mer om innehållet i dessa rättigheter på Datatilsynets hemsida.

För att nyttja dina rättigheter, kontakta Netfonds på personvern@netfonds.no eller kontakta vårt kontor på telefon: +47 23 15 86 00. Vi besvarar din förfrågan så snart som möjligt och senast inom 30 dagar.

Vi kommer att be dig bekräfta din identitet eller lämna ytterligare information innan vi tillåter dig att utöva dina rättigheter. Vi gör detta för att säkerställa att vi endast ger dig tillgång till din personliga information - och inte till någon som utger sig för att vara du.

Vid begäran om radering av personuppgifter kommer radering att ske med de begränsningar som följer av lagkrav på bevarande av uppgifter.

8. Säkerhet vid behandling av personuppgifter

Som personuppgiftsansvarig ansvarar vi för att behandlingen av dina personuppgifter sker på ett säkert sätt. Det innebär bl.a. att vi måste se till att vi har rutiner och tekniska lösningar som skyddar dina personuppgifter på ett ändamålsenligt sätt.

9. Klagomål

Om du anser att vår behandling av personuppgifter inte överensstämmer med vad vi har beskrivit här eller strider mot dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till Datatilsynet. Du hittar information om hur du kontaktar Datatilsynet på deras hemsida.

10. Ändringar

Denna policy uppdateras vid behov. Vid större förändringar kommer du att informeras särskilt.

Uppdaterad information om vår behandling av personuppgifter kommer alltid att finnas tillgänglig på vår hemsida.