Produkt

topp

Värdepappershandel

- Ha full kontroll över dina investeringar

Vad är ett värdepapper?

Ett värdepapper är ett bevis på ett ägande och omfattar bland annat aktier, valuta, derivater, optioner, obligationer och avräkningsnotor.

Aktier
En aktie är en andel av ett aktiebolag. När du kommer aktier blir du delägare i företaget.

Derivater
En derivat är ett värdepapper som kommer ifrån ett annat värdepapper. Ett exempel är en option på en aktie som avkastningen på optionen är kopplat till avkastningen på aktien.

Opsjoner
En option är en möjlighet, inte en plikt, till att köpa eller sälja något till ett fastpris innan eller på en bestämd tidpunkt. Läs mer om optionshandel här.

Obligationer
En obligation är ett skuldebrev som ger ägaren avkastning i form av ränta.

Avräkningsnoter
Läs om avräkningsnoter här.

Är det något du undrar över? Se våra hjälpsidor för handel.

Handla värdepapper

Fondhandel

- Enkelt, tryggt och smidigt sparande

Vad är en fond?

En värdepappersfond är en kollektiv investering där många sparare tillsammans placerar sina resurser i värdepappersmarknaden. Värdepappersfonder är en egen juridisk enhet som ägs av aktieägarna, och resurserna i fonden förvaltas av ett förvaltningsbolag med medgivande från myndigheterna.

Därför ska du spara i fonder

Enkelt
I en värdepappersfond väljer en professionell förvaltare vilka värdepapper som ska ingå.

Tryggt
Konsumentskyddet i en värdepappersfond är mycket bra p.g.a. lagregleringen och kontroller.

Smidigt
Värdepappersfonder är tillgängliga för alla. Som andelsägare har man rätt till att närsomhelst lösa in sina andelar i kontanter, på en kurs som speglar marknadsvärdet på fondens tillgångar.

Fondmarknaden kan upplevas otydlig och det kan vara svårt att orientera sig. Vi har gjort ett urval av några fonder på vår hemsida för att förenkla detta.

Spara i fonder

Olika typer av fonder

Aktiefond
Aktiefonder består av minst 80 procent aktier från börsnoterade företag, vilket innebär att du indirekt blir delägare av företagen som aktiefonden har investerat i.

Penningmarknadsfond
En fond med placeringar i räntebärande värdepapper, med kort löptid.

Obligationsfond
En räntefond som investerar i värdepapper med längre löptid.

Kombinationsfond
En fond som investerar både i aktier och räntepapper.

Andra fonder
Dessa fonder investerar i derivater och kan vara belånade. Riskerna i dessa fonder kan vara höga.

Indexfonder -passiv förvaltning
En värdepappersfond som stävar efter att värdeutvecklingen ska spegla ett visst marknadsindex och som anses vara mycket stabila. De sprider sina risker och fonden består av aktier i stora, stabila och välkända företag.

Exchange Traded Funds (ETF) - En börshandlad fond
En fond som handlas som en vanlig aktie över börsen. De flesta börsnoterade indexfonderna kan man köpa i en korg av aktier som alla följer ett aktieindex. Kostnaden för en börshandlad fond är samma som för en vanlig aktie.

UUtländska fonder
Det är möjligt att investera i utländska fonder från Sverige via Netfonds. Många utländska fondförvaltare har registrerat sina fonder hos Finansinspektionen och är i linje med fonder som är förvaltade av svenska fondsförvaltare.

Val av fond

För att välja fond bör du tänka på följande:

Hur länge tänker du att du ska ha pengarna i fonder?
Ju längre tid man tänker ha sina pengar i fonder, ju större aktierisk kan man ta.

Hur stora värdeförändringar kan du ha medan du sparar?
Ju större värdeförändringar man kan ha, desto större aktierisk kan man ta.

Vilka förvaltare är bra?
Det är tryggare att köpa fondandelar från förvaltare som har en bra resultatprestation.

Risker

Risker i fondmarknaden
Risken i en fond kan mätas i hur fondens värde har svängt över tiden. Det vanligaste sättet att mäta en fonds risk är att undersöka fondens standardavvikelse. Om man betraktar hur mycket fondens värde, dess svängningar upp och ner samt hur den varierat från dess genomsnittliga utveckling får man fondens standardavvikelse. Försök att eftersträva en så hög avkastning som möjligt till så låg risk som möjligt.

Slår ut begge veier
Jo høyere risiko, jo høyere avkastning kan du få på pengene dine, men det er også en større fare for at du kan tape penger.

Förlora allt?
Det är möjligt att förlora alla pengar när du investerar i fonder eftersom investeringarna innebär en viss risk, men sannolikheten är minimalisk. Skulle detta ske bli alla värdepapperna som fonden äger värdelösa. Lagar om värdepappersfonder och villkor reglerar hur fonderna ska dela upp investeringarna på flera värdepapper.

Avgifter

Ingen avgift för Netfonds
Netfonds tar ingen avgift när du köper/säljer fondandelar.

Avgifter för fonder
De flesta fonder tar en årlig förvaltningsavgift. En fonds avgift täcker förutom kostaden för själva förvaltningen av värdepapper i fonden även fondbolagets övriga kostnader för personal, lokaler, administration, datasystem, utskick av årsbesked, årsrapportering, distribution osv. Det finns fonder med både högre och lägre avgifter. Innan du investerar är det viktigt att du värderar hur mycket du tycker att fonden är värd.

Förvaltningsavgift
Det är fondförvaltaren, fondbolaget och i vissa fall den du köper fonden hos som bestämmer hur stora avgifterna ska vara. Avgifterna är priset du får betala för att spara i fonden.

Köp/sälj av fonder hos Netfonds

Hur kan jag se mitt fondsparande?
Detta ser du på din depåöversikt när du loggar in dig hos Netfonds.

Hur köper/säljer jag fonder hos Netfonds?
När du bestämt dig för vilken fond du vill köpa/sälja trycker du på den aktuella fonden. I orderformuläret uppges handelsbeloppet vid köp eller hur många andelar som ska säljas.

Inlösen av fondandelar
Då företag köper tillbaka en viss mängd aktier från aktieägarna kallas det för inlösen. Vid inlösen av fondandelar kommer fondbolaget lösa in dina andelar till en första kurs som sätts efter ratt de mottagit ordern om inlösen. Avvecklingen för de inlösta andelarna blir normalt utbetalda till ditt Netfonds-konto inom två arbetsdagar efter att ordern är gjord.

Hur får jag bekräftelse på att mitt köp/försäljning är genomförd?
Du får meddelande av Netfonds på hemsidan i anslutning till handeln, samt per mail. Därefter tilldelas du även en avräkningsnota.

Gällande äldre eller insatt innehav
Tidigare blev fondandelarna registrerade på ditt privata VP-konto. Om du har fondandelar köpta via Netfonds innan den 1 november 2009, eller på något annat sätt har överfört fondhandel till ditt VP-konto, kommer dessa att visas separat på din depåöversikt. Vid försäljning av dessa fondandelar blir det utbetalat direkt från förvaltaren till ditt bankkonto (alltså inte till ditt Netfonds-konto). Bekräftelse om förändringen skickas ut av förvaltaren efter genomförd försäljning via post. När denna skickas är olika från förvaltare till förvaltare, men generellt brukar kunden ha denna efter ca en vecka, efter det att transaktionen blivit utförd.

Spara i fonder

Investeringssparkonto

Vad är ISK?

ISK är en sparform för aktier och fonder där tillgångarna på kontot schablonbeskattas oavsett om du gör vinst eller förlust på kontot. Du behöver inte redovisa kapitavinst eller kapitalförlust i deklarationen. Inte heller beskattas ränta, utdelning eller annan avkastning som lämnas på de tillgångar som du förvarar på kontot. Du kan även ta ut  pengar från kontot helt fritt och de uttagna beloppen ska inte heller beskattas. Utgifter som avser tillgångar på ett investeringssparkonto är inte avdragsgilla.

Vad får du förvara på kontot?

På kontot får du förvara:

  • Pengar
  • Finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad (gamla begreppet börs)
  • Finansiella instrument som handlas på en handelsplattform
  • Andelar i investeringsfonder

Information om skatt

För information om skatt och hur det beräknas på ISK, se skatteverkets informationssidor: Investeringssparkonto.

Öppna ISK nu