Produkt

topp

Värdepappershandel

- Ha full kontroll över dina investeringar

Vad är ett värdepapper?

Ett värdepapper är ett bevis på ett ägande och omfattar bland annat aktier, valuta, derivater, optioner, obligationer och avräkningsnotor.

Aktier
En aktie är en andel av ett aktiebolag. När du kommer aktier blir du delägare i företaget.

Derivater
En derivat är ett värdepapper som kommer ifrån ett annat värdepapper. Ett exempel är en option på en aktie som avkastningen på optionen är kopplat till avkastningen på aktien.

Opsjoner
En option är en möjlighet, inte en plikt, till att köpa eller sälja något till ett fastpris innan eller på en bestämd tidpunkt. Läs mer om optionshandel här.

Obligationer
En obligation är ett skuldebrev som ger ägaren avkastning i form av ränta.

Avräkningsnoter
Läs om avräkningsnoter här.

Är det något du undrar över? Se våra hjälpsidor för handel.

Handla värdepapper

Fondhandel

- Enkelt, tryggt och smidigt sparande

Vad är en fond?

En värdepappersfond är en kollektiv investering där många sparare tillsammans placerar sina resurser i värdepappersmarknaden. Värdepappersfonder är en egen juridisk enhet som ägs av aktieägarna, och resurserna i fonden förvaltas av ett förvaltningsbolag med medgivande från myndigheterna.

Därför ska du spara i fonder

Enkelt
I en värdepappersfond väljer en professionell förvaltare vilka värdepapper som ska ingå.

Tryggt
Konsumentskyddet i en värdepappersfond är mycket bra p.g.a. lagregleringen och kontroller.

Smidigt
Värdepappersfonder är tillgängliga för alla. Som andelsägare har man rätt till att närsomhelst lösa in sina andelar i kontanter, på en kurs som speglar marknadsvärdet på fondens tillgångar.

Fondmarknaden kan upplevas otydlig och det kan vara svårt att orientera sig. Vi har gjort ett urval av några fonder på vår hemsida för att förenkla detta.

Spara i fonder

Olika typer av fonder

Aktiefond
Aktiefonder består av minst 80 procent aktier från börsnoterade företag, vilket innebär att du indirekt blir delägare av företagen som aktiefonden har investerat i.

Penningmarknadsfond
En fond med placeringar i räntebärande värdepapper, med kort löptid.

Obligationsfond
En räntefond som investerar i värdepapper med längre löptid.

Kombinationsfond
En fond som investerar både i aktier och räntepapper.

Andra fonder
Dessa fonder investerar i derivater och kan vara belånade. Riskerna i dessa fonder kan vara höga.

Indexfonder -passiv förvaltning
En värdepappersfond som stävar efter att värdeutvecklingen ska spegla ett visst marknadsindex och som anses vara mycket stabila. De sprider sina risker och fonden består av aktier i stora, stabila och välkända företag.

Exchange Traded Funds (ETF) - En börshandlad fond
En fond som handlas som en vanlig aktie över börsen. De flesta börsnoterade indexfonderna kan man köpa i en korg av aktier som alla följer ett aktieindex. Kostnaden för en börshandlad fond är samma som för en vanlig aktie.

UUtländska fonder
Det är möjligt att investera i utländska fonder från Sverige via Netfonds. Många utländska fondförvaltare har registrerat sina fonder hos Finansinspektionen och är i linje med fonder som är förvaltade av svenska fondsförvaltare.

Val av fond

För att välja fond bör du tänka på följande:

Hur länge tänker du att du ska ha pengarna i fonder?
Ju längre tid man tänker ha sina pengar i fonder, ju större aktierisk kan man ta.

Hur stora värdeförändringar kan du ha medan du sparar?
Ju större värdeförändringar man kan ha, desto större aktierisk kan man ta.

Vilka förvaltare är bra?
Det är tryggare att köpa fondandelar från förvaltare som har en bra resultatprestation.

Risker

Risker i fondmarknaden
Risken i en fond kan mätas i hur fondens värde har svängt över tiden. Det vanligaste sättet att mäta en fonds risk är att undersöka fondens standardavvikelse. Om man betraktar hur mycket fondens värde, dess svängningar upp och ner samt hur den varierat från dess genomsnittliga utveckling får man fondens standardavvikelse. Försök att eftersträva en så hög avkastning som möjligt till så låg risk som möjligt.

Stycket slår ut begge veier
Ju högre risk desto högre avkastning kan man få på sina pengar, men det är också en större risk för att förlora pengar.

Förlora allt?
Det är möjligt att förlora alla pengar när du investerar i fonder eftersom investeringarna innebär en viss risk, men sannolikheten är minimalisk. Skulle detta ske bli alla värdepapperna som fonden äger värdelösa. Lagar om värdepappersfonder och villkor reglerar hur fonderna ska dela upp investeringarna på flera värdepapper.

Avgifter

Ingen avgift för Netfonds
Netfonds tar ingen avgift när du köper/säljer fondandelar.

Avgifter för fonder
De flesta fonder tar en årlig förvaltningsavgift. En fonds avgift täcker förutom kostaden för själva förvaltningen av värdepapper i fonden även fondbolagets övriga kostnader för personal, lokaler, administration, datasystem, utskick av årsbesked, årsrapportering, distribution osv. Det finns fonder med både högre och lägre avgifter. Innan du investerar är det viktigt att du värderar hur mycket du tycker att fonden är värd.

Förvaltningsavgift
Det är fondförvaltaren, fondbolaget och i vissa fall den du köper fonden hos som bestämmer hur stora avgifterna ska vara. Avgifterna är priset du får betala för att spara i fonden.

Köp/sälj av fonder hos Netfonds

Hur kan jag se mitt fondsparande?
Detta ser du på din depåöversikt när du loggar in dig hos Netfonds.

Hur köper/säljer jag fonder hos Netfonds?
När du bestämt dig för vilken fond du vill köpa/sälja trycker du på den aktuella fonden. I orderformuläret uppges handelsbeloppet vid köp eller hur många andelar som ska säljas.

Inlösen av fondandelar
Då företag köper tillbaka en viss mängd aktier från aktieägarna kallas det för inlösen. Vid inlösen av fondandelar kommer fondbolaget lösa in dina andelar till en första kurs som sätts efter ratt de mottagit ordern om inlösen. Avvecklingen för de inlösta andelarna blir normalt utbetalda till ditt Netfonds-konto inom två arbetsdagar efter att ordern är gjord.

Hur får jag bekräftelse på att mitt köp/försäljning är genomförd?
Du får meddelande av Netfonds på hemsidan i anslutning till handeln, samt per mail. Därefter tilldelas du även en avräkningsnota.

Gällande äldre eller insatt innehav
Tidigare blev fondandelarna registrerade på ditt privata VP-konto. Om du har fondandelar köpta via Netfonds innan den 1 november 2009, eller på något annat sätt har överfört fondhandel till ditt VP-konto, kommer dessa att visas separat på din depåöversikt. Vid försäljning av dessa fondandelar blir det utbetalat direkt från förvaltaren till ditt bankkonto (alltså inte till ditt Netfonds-konto). Bekräftelse om förändringen skickas ut av förvaltaren efter genomförd försäljning via post. När denna skickas är olika från förvaltare till förvaltare, men generellt brukar kunden ha denna efter ca en vecka, efter det att transaktionen blivit utförd.

Spara i fonder

Investeringssparkonto

- Ett flexibelt konto som ger gynnsamma skatteregler och rapportering

Öppna ett Investeringssparkonto (ISK) redan idag!

Vad är ett Investeringssparkonto (ISK)?

Ett ISK är en sparform för privatpersoner där du kan spara aktier och fonder. Ett ISK är avgiftsfritt och du betalar ingen skatt för dina vinstaffärer utan beskattas istället procentuellt genom schablonbeskattning.

Fördelar med ett ISK

  • Det är avgiftsfritt
  • Ingen vinstskatt tas ut
  • Du slipper deklarera varje enskild affär
  • Sparandet är inte bindande
  • Du kan sälja av ditt innehav och ta ut pengar från kontot när och hur ofta du vill
  • Du har rösträtt på bolagsstämmor för de aktier du äger i ditt ISK

Vem kan öppna ett ISK?

Du som är privatperson och bosatt i Sverige kan öppna och spara i ett ISK, detta gäller även minderåriga personer. Ni kan dock inte vara flera ägare på ett ISK, inte heller ett företag kan äga ett ISK.

Avgifter

Det är avgiftsfritt och kostar inget att öppna ett ISK i Netfonds, dock betalar du courtage och andra eventuella avgifter som berör din handel.

Skatt

Du betalar ingen skatt för de vinster du gör. På ett ISK betalar du istället en årlig schablonskatt. Denna baseras på din ISKs värde vid ingången av varje kvartal, med tillägg för insättningar av kontanta medel och värdepapper under året. Du behöver inte själv beräkna ditt skatteunderlag, Netfonds rapporterar in kontrolluppgifter till Skatteverket, dessa uppgifter kommer vara förtryckta i din deklaration.

Observera att du behöver betala schablonskatten även de år du inte gjort någon vinst eller avyttring. Du kan inte heller kvitta eventuella förluster mot vinster för de aktier och fonder du har på ditt ISK. Läs mer om ISK, beskattning och hur du deklarerar på Skatteverkets hemsida.

Säkerhet

Kontot omfattas av den Statliga insättningsgarantin och Investerarskyddet. Läs mer om säkerhet här.

Flytta värdepapper till/från ett ISK

Överföring av aktier från depå hos Netfonds Bank till ISK medför en realisation av aktieposten. Det vill säga, aktierna blir sålda från depån, pengarna blir överförda till kontot, och aktierna köps där. Aktiens aktuella marknadskurs blir omsättningskurs. Överföringen är kostnadsfri.

Det är också möjligt att flytta värdepapper mellan ett ISK hos Netfonds och en annan aktör. Se vår prislista för flytt av värdepapper från Netfonds. Vi tar inte ut någon avgift för flytt till ett ISK i Netfonds.

Öppna ISK nu

Aktiv förvaltning

NetfondsXtra - portföljer förvaltade av Roger Berntsen

Introduktion

Det är med glädje vi nu kan meddela att vi har NetfondsXtra -det ger oss en långsiktig översikt på eventuella risker och förändringar. Våra investeringsbeslut är oftast komplexa och tidskrävande, när vi gör investeringar eller större ändringar i portföljerna har det vanligtvis tagit oss mellan ett till två år att göra detta. Det gör att portföljerna inte ändras så ofta. Alla beslut som fattas är ett resultat av vår kunskap om grundläggande värdeinställning, bolagsstyrning och långa utvecklingstrender. Vi ser denna kunskap som en väldigt viktig faktor för portföljernas långsiktiga utveckling. Den aldra viktigaste faktorn är vår förmåga att hålla förvaltningskostnaderna extremt låga. Låga kostnader och avgifter är, och kommer alltid vara, det viktigaste i vår verksamhet.

Portföljer

Netfonds erbjuder aktiv förvaltning i tre olika portföljer som passar för långsiktiga investeringar:

NetfondsXtra Norge Bred

NetfondsXtra Norge Spisset

NetfondsXtra Skandinavia Spisset

Strukturering
Portföljerna är strukturerade som en aktiv förvaltningsprodukt, inte som en vanlig aktiefond, eftersom detta är det mest kostnadseffektiva, flexibla och transparenta sättet att förvalta.

Kapitalförsäkring

- Sparekonto med et lite element av forsikring

Kapitalförsäkringskonto hos Netfonds innebär en försäkring vid dödsfall: 101% av sparbeloppet utbetalas till de överlevande vid ett dödsfall. Kapitalförsäkringen täcker inte för ditt försäkringsbehov, men är en sparform.

Netfonds Livsforsikring AS
Kapitalförsäkringskonto erbjuds av Netfonds Livsforsikring AS.

Vinstbeskattning
Skatt på vinsten sker först när pengarna tas ut från kontot.

Regnskap
Netfonds gjør alt ligningsarbeide og fører regnskap for kontoen.

Förvaltning
Den enskilda kontoinnehavaren förvaltar själv sitt kapital och står för risken av investeringarna.

Aktier och fonder
Ett kapitalförsäkringskonto hos Netfonds kan användas till placering och handel av aktier och fonder.

Shorting
Short försäljning är inte möjligt med denna kontotyp.

Risker
Se vårt informationsbrev om risker gällande handel med finansiella instrument.

Ingen bindningstid
Det är ingen bindningstid eller uttagsbegränsningar kopplade till ditt kapitalförsäkringskonto

Källskatt
Källskatt på utdelningar blir automatiskt dragna för vissa utländska företag.
Källskatten blir inte automatiskt återbetalad, men det kan vara möjligt att kräva kreditavdrag.
Ta kontakt med Skatteverket för frågor rörande källskatt och kreditavdrag.

Likvidation och återkallande
Vid avveckling eller uttag från konto blir avkastningen på insatt belopp beskattat med aktuell sats, eventuellt görs avdrag vid förlust.
Skatten beräknas på varje uttag från kontot i förhållande till insatt belopp och portföljvärde.
En översikt på beräknad skatt finner man under ontoutveckling-Uttagshistorik.
Netfonds beräknar vilken skatt som kommer att belastas, men du är själv ansvarig för att betala din skatt.
Innestående behållning på kontot ägs formellt av Netfonds Livsförsäkring AS, men kunden har rätt till värden.

Kostnader

Inga abonnemangsavgifter

ÅÅrlig administrationsavgift på 0,2% av sparbeloppet (10 kr per 10 000 kr).

Riskpremium fortlöper med ca 0,0036%* per år (0,36 kr per 10 000 kr) på sparat belopp, och ger 1% extra utbetalning vid död (*Riskpreminumen kan variera något beroende på ålder och kön).

Värdepappershandel debiteras med courtage. Se vår prislista.

Kostnaderna dras från inbetalat sparbelopp.

Du kan jämföra våra priser med andra företag på Finansportalen.no.

Vid investering av fonder tillkommer förvaltningskostnader från de olika fondförvaltarna. Förvaltningskostnaderna dras från ditt fondkapital. Se hvert enkelt fond for informasjon.

Vid pension är det viktigt att observera vilka administrationskostnader som fortlöper för kontot. Där kostnaderna är högre blir det lägre förväntad avkastning. På lång sikt kan det bli stor skillnad på dessa kostnader. Netfonds Livförsäkring erbjuder ett Kapitalförsäkringskonto med låga administrationskostnader, då kontot grundar sig på automatiska och självbetjänande lösningar.

Skapa konto