Fördröjda kurser. Senast uppdaterad: måndag 20. maj  

05/07-2016 10:56:02: (CPHNW.CPH) Copenhagen Network A/S Ekstraordinær generalforsamling

 
Email: jrn@danskotc.dk
 
Der var foreslået nyvalg af revisor KPMG P/S, Dampfærgevej 28, 2100 København Ø. 
 
Formanden begrundet ønsket om nyvalg af revisionen med, at man forventede et 
godt samarbejde med KPMG, som blev vurderet meget kompetente. 
Generalforsamlingen valgte den nye revisor med det fornødne flertal 
repræsenterede stemmer. 
 
Der forelå ikke yderligere til behandling, og dirigenten konstaterede herefter, 
at dagsordenen var udtømt, og at samtlige forslag var blevet vedtaget 
enstemmigt med samtlige stemmer. Dirigenten erklærede herefter 
generalforsamlingen for hævet, og bestyrelsesformanden takkede forsamlingen for 
deres deltagelse. 
 
Som dirigent 
 
Lisbeth Bak 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Copenhagen Network A/S 
 
Direktør Jacoob Rudkjær Nielsen 
 
Telefon: +45 42 24 55 55 
punkt 2 
 
Bestyrelsesformanden præsenterede det fremlagte forslag om udbytte, hvorefter 
der skulle udloddes et udbytte på DKK 0,46 pr. aktie svarende til en samlet 
nettoudlodning af selskabets frie reserver på DKK 16.485.990, når der blev 
korrigeret for selskabets beholdning af egne aktier. Forslaget blev vedtaget 
enstemmigt. 
 
Ad dagsordenens punkt 3. 
 
Der var foreslået nyvalg til bestyrelsen af Thomas Schioldan Sørensen, Mikael 
Voss Mogensen og Jeanette Gyldstoff Borg, idet Jesper Bak, Claus Christensen, 
Henrik Oehlenschlæger og Jacob Knudsen fratrådte bestyrelsen. 
Generalforsamlingen vedtog valget enstemmigt uden afstemning. Umiddelbart efter 
generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Thomas Schioldan Sørensen 
som formand. 
 
Ad dagsordenens punkt 4. 
 
Dirigenten gennemgik dagsordenen og oplyste i den forbindelse, at forslagene 
under dagsordenens punkt 1 krævede 2/3 af såvel de afgivne som af de 
repræsenterede stemmer, mens punkterne 2, 3 og 4 kunne vedtages med simpelt 
flertal. 
 
På generalforsamlingen var i alt nominelt DKK 2.800.182 repræsenteret svarende 
til 78,13 % af den stemmeberettigede aktiekapital. 
 
Ad dagsordens punkt 1. 
 
Bestyrelsesformanden præsenterede de opdaterede vedtægter, der var forslået 
ændret således, at formålsbestemmelsen ændredes og blev gjort mere anvendelig, 
samt at generalforsamlingen gav bemyndigelse til at forhøje kapitalen med 200 
millioner DKK. Desuden blev der foreslået mindre redaktionelle rettelser. 
 
De opdaterede vedtægter blev vedtaget enstemmigt. 
 
Ad. dagsordens 
som har udtrykt ønske om indkaldelse via mail, ved indrykning på selskabets 
hjemmeside og ved fondsbørsmeddelelse. Dirigenten konstaterede, at 
indkaldelsen, oplysningen om det samlede antal kapitalandele og 
stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de dokumenter, der skal 
fremlægges på generalforsamlingen, dagsorden og de fuldstændige forslag, 
formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og 
stemmeafgivelse pr. brev m.v. har været fremlagt på selskabets hjemmeside i de 
seneste 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. Dirigenten konstaterede 
under henvisning hertil og med de tilstedeværendes tilslutning, at 
generalforsamlingen var lovlig indkaldt, og at generalforsamlingen var 
beslutningsdygtig og indvarslet i henhold til dagsordenens punkter. Copenhagen Network A/S
Referat fra ekstraordinær generalforsamling

Copenhagen Network A/S Ekstraordinær generalforsamling

Den 5. juli 2016 kl. 10.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i 
Copenhagen Network A/S, CVR nr. 26 68 56 21, på selskabets adresse 
Tingskiftevej 5, 2900 Hellerup, med følgende dagsorden: 
 
1.   Opdaterede vedtægter 
 
2.   Beslutning om udbytte 
 
3.   Valg af medlemmer til bestyrelsen 
 
4.   Valg af ny revisor 
 
5.   Eventuelt 
 
Bestyrelsesformanden bød velkommen og oplyste, at bestyrelsen havde i 
overensstemmelse med vedtægternes pkt. 4.4 udpeget Lisbeth Bak til dirigent. 
 
Dirigenten konstaterede, at den ordinære generalforsamling i overensstemmelse 
med vedtægterne havde været varslet ved e-mails til navnenoterede aktionærer,

Extern länk:https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=718823&messageId=901046
Extern länk:https://cns.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=577764

Nyheten är levererad av OMX.