Denne siden fornyes snart!

Live | Norge | Sverige | Danmark | Europa | USA | Valuta | Råvaror | OTC-marknad | NDXFördröjda kurser. Sist oppdatert: tisdag 16. oktober 
Översikt
Kurslista
Index
Nyheter
Största transaktioner
Teckningsrätter
Historik
Vinnare/förlorare
Hög/låg

14/11-2017 16:21:07: (ECO-B.ST) EcoRub: Kvartalsredogörelse för EcoRub AB (publ) januari - september 2017

JANUARI-SEPTEMBER 

  • Nettoomsättning för perioden 2,7 Mkr (2,2)
  • Omsättningen har ökat med 26 % jämfört med föregående period
  • Resultat efter finansnetto . 1,0 Mkr (-3,4)
  • Resultat per aktie -0,02 kr (-0,16)
  • Likvida medel vid periodens slut 0,62 Mkr (0,66)
  • En extra bolagsstämma har förevarit med beslut om möjlig finansiering medels konvertibler till ett värde av 1,5 MSEK till befintliga aktieägare och  ett finansieringsavtal med Bracknor  Fund Ltd om 3M¤
  • Antalet aktier är 51 243 485.   Alla aktier är B-aktier.
  • En första utbetalning från Bracknor har skett efter periodens slut.

JULI-SEPTEMBER

  • Nettoomsättning för perioden 0,67 Mkr (1,3)
  • Resultat efter finansnetto -0,7 Mkr (-0,6)

VD-KOMMENTAR

Under tredje kvartalet 2017 har vi haft en extra bolagsstämma (201709029) där beslut tagits om att godkänna ett konvertibel lån på 1,5 miljoner kr från tre aktieägare varav två sitter i styrelse. Vidare togs beslut om att godkänna en uppgörelse med Bracknor om ett finansieringsavtal. Se pressmeddelande från 20170929 om detaljer i detta.

Från första oktober har en försäljningschef rekryterats på konsultbasis.

Verksamhet

EcoRub AB (publ) är ett miljöteknikföretag. Bolaget har en patenterad metod att blanda plaster och gummipulver för att skapa ett nytt material . ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.

Koncernstruktur

EcoRub AB är moderbolag i en koncern med det helägda dotterbolaget Ergomina AB. Ergomina AB tillverkar och säljer arbetsplatsmattor under varumärket Arbergo®.  Vidare finns i koncernen verksamhet under varumärkena ProFarma®och EcoElast®. Bolaget äger också ett varumärke Holmsund Golv®men någon verksamhet under detta bedrivs inte.

Delårsredogörelse i sammandrag:

20170701 -2017093020160701-201609302017 01 01 . 2017 09 302016 01 01 - 2016 09 30
Omsättning under perioden:667 7561 307 9302 753 5182 181 661
Resultat efter finansiella poster-752 926-599 445-1 030 227-3 397 648
Kassa och bank617 240655 394 617 240655 394 
Resultat per aktie-0,2-0,16-0,1-0,16

Väsentlig information efter kvartalsbokslutet.

Fusionsdatum för fusion mellan moderbolaget EcoRub AB och dotterbolagen Ergomina AB har fastställts av bolagsverket till 20171101. 

Det har skett en överenskommelse om ett utvecklingssamarbete med ett dotterbolag i den kinesiska koncernen CGGC per 20171101. Det gäller utveckling av produkter till kinesisk bil- och tågindustri. EcoRub har haft kostnader i form av verktyg, resor, konsulttjänster, mm på ca 315 tkr för detta. Av detta har inga kostnader balanserats.  Därtill kommer arbetskraftskostnader som inte räknats med.

I juni 2017 gjorde EASE`s revisorer en revision av ACE projektet för perioden 2010 till 2012. Detta är meddelat i ett separat pressmeddelande den 2017-11-14. Revisorernas rapport har vi nyss fått och vi ska bearbeta ett svar på den.

20171108 erhölls 2 429 925 som likvid för lån från Bracknor Fund LTD som ska omvandlas till konvertibler så fort registrering skett hos Bolagsverket.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår är principerna desamma som i senaste årsredovisningen.

Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av företagets revisor.

Bokslutskommuniké för EcoRub AB (publ) januari - december 2017 ska lämnas 16 februari 2018.

Denna information är sådan information som EcoRub AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2017.

Umeå  2017 11 14

För ytterliga information kontakta:

Åke Paulsson
Vd
ake.paulsson@ecorub.se
070 66 34 174

EcoRub AB (publ):
EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har en patenterad metod att blanda plaster och gummipulver för att skapa ett nytt material . ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor.

Extern länk:http://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=86489
Extern länk:https://press.aktietorget.se/Ecorub/86489/751780.pdf

Nyheten är levererad av Aktietorget.

Utformning  |  Personskydd  | Byt till realtid  Öppna marknader: Oslo Børs, Stockholm, København fondsbørs, Nasdaq, Nyse, Amex, Unoterte Norge
tisdag 16/10-2018 16:01:17