Fördröjda kurser. Sist oppdatert: måndag 12. november  

14/02-2018 12:30:00: (MULQ.ST) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari - december 2017

MultiQ visar positivt resultat för helåret 2017 och uppvisar fortsatt styrka genom att vinna tilldelningsbeslut i två viktiga upphandlingar.

Fjärde kvartalet

· Intäkterna för fjärde kvartalet uppgick till 26,3 Mkr (39,3 Mkr)
· Resultatet efter skatt för fjärde kvartalet uppgick till -0,4 Mkr (1,6 Mkr)
· Resultat per aktie för fjärde kvartalet blev -0,00 kr (0,01 kr)                                     

Helåret

· Intäkterna för perioden januari-december uppgick till 129,1 Mkr (135,3 Mkr)
· Resultatet efter skatt för perioden januari-december uppgick till 1,2 Mkr (-5,3 Mkr)
· Resultat per aktie för perioden januari-december blev 0,01 kr (-0,04 kr)

VD KOMMENTERAR

Resultatet för helåret uppgick till 1,2 Mkr vilket är en kraftig förbättring jämfört med föregående år (-5,3 Mkr). Visserligen sjönk helårets totala omsättning, speciellt beroende på en ovanligt låg omsättning under kvartal fyra, men kostnadskontroll och konsolidering med inköpta bolag har gett effekt hela vägen ned i resultaträkningen.

Vi har under fjärde kvartalet slutfört förvärvet av en Telia Cygate verksamhet inom digital skyltning och bokningssystem. I affären ingick även att Telia själva blir såväl ny kund till MultiQ samt möjlig återförsäljare av MultiQ's produkter och tjänster. Möjligheterna till synergieffekter är flera. Digital Skyltning är en stor del av MultiQs befintliga verksamhet och tillskottet ger oss många nya kunder inom detta område. Rumsbokning blir en ny produkt i vårt erbjudande som passar mycket väl in till många av våra befintliga kunder.

Efter periodens utgång har vi även annonserat att vi vunnit två stora offentliga upphandlingar. Upphandlingarna har skett i öppen konkurrens vilket vi ser som ett bevis på MultiQs förmåga att kunna uppfylla långtgående krav med branschens bästa pris/kvalitet kombination.

För framtiden ser vi fortsatt goda möjligheter för MultiQ med ett tydligt fokus att visa långsiktig tillväxt och resultat.

Lars Pålsson, tf VD

INTÄKTER
Intäkterna för fjärde kvartalet uppgick till 26,3 Mkr (39,3 Mkr), vilket motsvarar en minskning med 33,1% jämfört med samma period förra året. Bruttomarginalen för fjärde kvartalet uppgick till 50,4% (42,0%), vilket är högre än samma period föregående år.
Intäkterna för helåret uppgick till 129,1 Mkr (135,3 Mkr), vilket är en minskning med 4,6% jämfört med samma period förra året. Bruttomarginalen uppgick till 46,3% (43,7%), vilket är högre än föregående år.

RÖRELSERESULTAT
Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet uppgick till -3,3 Mkr (-0,4 Mkr). För helåret uppgick rörelseresultatet till -2,3 Mkr (-8,0 Mkr), vilket är en förbättring jämfört med föregående år.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

MultiQ vinner tilldelningsbeslut i Svenska Spels upphandling av Digital Skyltning
Svenska Spel har under hösten och vintern genomfört en omfattande upphandling av Digital Skyltning. Tilldelningsbeslut har gått till MultiQ vilket innebär att avtalsdiskussion kommer att inledas. Möjligt ordervärde uppskattas till 6-20 Mkr över en period 2-4 år.

MultiQ vinner tilldelningsbeslut i Region Skåne Skånetrafikens Infotainment upphandling
Region Skåne Skånetrafiken har under hösten och vintern genomfört en omfattande upphandling kring Infotainment. Tilldelningsbeslut har gått till MultiQ vilket innebär att avtalsdiskussion kommer att inledas. Upphandlingens omfattning är 54 Mkr under en period om 6 år.

Stort europeiskt spelbolag fortsätter investera i lösning från MultiQ
Kunden arbetar kontinuerligt med att utveckla spelupplevelsen hos ombuden. Ordervärde 2,8 Mkr på digitala skärmar. Via interaktiva skärmar hos ombuden får kunden tillgång till både speltips, odds och resultat.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OKTOBER-DECEMBER 2017

MultiQ slutför förvärv av Telia Cygates verksamhet inom Digital Skyltning
MultiQ förvärvar den 1 december 2017 en verksamhet av Cygate benämnd Digital Media Distribution, DMD. Cygate är en del av Telias företagsaffär. I den överlåtna verksamheten ingår digital skyltning och bokningssystem för konferensrum.

Affären motiveras för MultiQ av en ökad kundbas samt långsiktiga synergieffekter och en konsolidering av marknaden. Den övertagna verksamheten omsätter cirka 15-20 MSEK per år. Affären förväntas ge en positiv resultatpåverkan redan 2018. Finansiering av förvärvet ryms inom befintliga kreditramar.

Isländska kollektivtrafikbolaget Strætó investerar i digital IT-lösning från MultiQ
Strætó är ledande inom kollektivtrafiken på Island. Deras investering omfattar 120 st bussar i Reykjavikområdet. Ordervärdet är 3,3 Mkr och omfattar till att börja med digitala tjänster för WiFi till passagerarna och CCTV surveillance (övervakningskameror).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

MultiQ International (Publ) genomför optionsprogram
MultiQ International AB genomför i januari ett optionsprogram riktat till personal och ledande befattningshavare.

Stort tyskt läkemedelsföretag fortsätter välja skärmar från MultiQ
Ordern uppgår till ca 3,8 Mkr och är resultatet av ett mångårigt samarbete. Kunden har en framträdande roll inom främst cancerforskning. MultiQ erbjuder specialdesignade skärmar anpassade efter kundens laboratoriemiljö.

Stort europeiskt spelbolag fortsätter investera i lösning från MultiQ
Kunden arbetar kontinuerligt med att utveckla spelupplevelsen hos ombuden. Ordervärde 2,7 Mkr på digitala skärmar.

Stort nordamerikanskt bolag i spelbranschen satsar på digital lösning från MultiQ
Kunden investerar i en komplett digital lösning för sina spelombud. Ordervärde ca 1 Mkr.

Skånetrafiken fortsätter att investera i infotainment från MultiQ
Investeringen av infotainment avser 53 av Malmös stadsbussar. Ordervärdet är ca 3,1 Mkr och omfattar både system och skärmar.

FRAMTID

Marknaden för Digital Skyltning bedöms växande i volym och sjunkande i pris, sammanlagt något växande i omsättning. Detta gäller såväl Sverige som i vår övriga marknad. Större aktörer får en fördel i skalbarhet. Vår avsikt är att tillhöra de största aktörerna och växa genom både egen tillväxt och förvärv av verksamheter.

Vår affärsmodell inkluderar både hårdvaruförsäljning med ett projektbaserat ojämnt intäktsflöde och en tjänstebaserad del med ett jämnare intäktflöde. Intäkter, bruttomarginal och resultat kan därför uppvisa en viss grundnivå men kring denna finns stora svängningar mellan kvartalen.

Ovanstående ojämna svängningar medför även att vi avstår från att redogöra för orderstock eller från att avge kvartalsprognoser eftersom dessa skulle kunna förmedla en felaktig indikation på bolagets utveckling i närtid.

FINANSIELL STÄLLNING, INVESTERINGAR OCH KASSAFLÖDE

Koncernen hade totalt 20,0 Mkr (21,0 Mkr) i likvida medel och outnyttjade krediter per den 31 december 2017, varav 7,0 Mkr (8,0 Mkr) avsåg likvida medel. Soliditeten uppgick till 57,5 (56,3%). Investeringar i anläggningstillgångar under perioden uppgick till 6,6 Mkr (5,8 Mkr). Koncernen genererade under perioden ett kassaflöde från den löpande verksamheten med 6,6 Mkr (-0,5 Mkr) och det totala kassaflödet resulterade i -1,1 Mkr (-0,2 Mkr).

MODERBOLAGET

Moderbolagets rörelseresultat uppgick till -1,9 Mkr (-1,8 Mkr). Resultat efter finansiella poster uppgick till -1,9 Mkr (-1,8 Mkr) och investeringar i anläggnings-tillgångar uppgick till 0,0 Mkr (1,3 Mkr). Moderbolaget hade totalt 0,0 Mkr (0,1 Mkr) i likvida medel per den 31 december 2017.

RISK- OCH OSÄKERHETSFAKTORER

MultiQ-koncernen är genom sin verksamhet utsatt för risker av både finansiell- och rörelsekaraktär. Inom de i koncernen ingående bolagen pågår kontinuerliga processer för att identifiera förekommande risker samt bedöma hur dessa ska hanteras. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i MultiQ's års-redovisning för 2016, till vilken hänvisas för en närmare genomgång. MultiQ's årsredovisning för 2016 finns tillgänglig på bolagets hemsida.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. Termen "IFRS" i detta dokument innefattar tillämpningen av såväl IAS och IFRS tolkningar som tolkningar av dessa standarder vilka publicerats av IASB:s Standards Interpretation Committee (SIC) och International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC).

Koncernen använder sig av samma redovisnings-principer såsom de har beskrivits i årsredovisningen för 2016. Inga nya eller omarbetade IFRS, som trätt i kraft 2017, har haft någon betydande påverkan på koncernen. Moderbolagets redovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapportering RFR 2, Redovisning för juridiska personer.

MultiQ har valt att tillämpa IFRS 15 med full retroaktivitet från den 1 januari 2018. Under året har MultiQ identifierat att det finns två typer av prestationsåtaganden nämligen leverans av varor respektive tjänster. Under året har MultiQ utvärderat effekterna av standarden med slutsatsen att IFRS 15 inte kommer att få någon påverkan på koncernens intäktsredovisning jämfört med nuvarande principer.

IFRS 9 Financial Instruments träder i kraft för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2018 och ersätter IAS 39. Standarden avser redovisning och värdering av finansiella tillgångar och skulder. Under året har MultiQ utvärderat effekterna av standarden med bedömningen att denna inte kommer att få någon väsentlig påverkan på koncernen.

IFRS 16 Leases träder i kraft den 1 januari 2019 och ersätter IAS 17. Under innevarande år kommer MultiQ utreda hur IFRS 16 kommer att påverka de finansiella rapporterna för koncern och moderföretag.

ÅRSREDOVISNING

Årsredovisningen för 2018 kommer att finnas tillgänglig hos MultiQ senast den 22 april 2018 och kommer att sändas ut till de aktieägare som begärt den. Årsredovisningen kommer även att finnas tillgänglig på MultiQs hemsida.

NOTERING

MultiQ-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap sedan den 7 december 1999.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Delårsrapport januari-mars    22 maj 2018

Årsstämma                            22 maj 2018

Delårsrapport januari-juni      augusti 2018

Delårsrapport januari-sept     november 2018

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Lund den 14 februari 2018

Styrelsen i MultiQ International AB (publ)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget skall offentliggöra enligt lagen om värdes-pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 februari 2018 kl 12:30.

Frågor med anledning av denna rapport besvaras av:

Lars Pålsson, VD
Telefon: 010-211 66 41
E-mail: lars.paulsson@multiq.com

Lars-Göran Mejvik, Ordförande
Telefon: 0705-87 12 21
E-mail: lars-goran.mejvik@multiq.com

För kontinuerlig information om bolaget se: www.multiq.com

MultiQ International AB (publ)

Scheelevägen 17

223 70 Lund

Telefon: 010-211 66 00

E-mail: info@multiq.com

Org nr: 556458-6948

OM MULTIQ

MultiQ är en ledande aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar på den Nordeuropeiska marknaden. Våra kunder finns främst inom detaljhandel, bank, spel och transport. Kontor finns i Lund, Stockholm, Århus, Oslo samt London, indirekt representation finns i ytterligare länder. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap.

Mer information finns på www.multiq.com.

Extern länk:http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=4713010&fn=release.html
Extern länk:http://mb.cision.com/Main/518/2452525/792103.pdf

Nyheten är levererad av Cision.