25/03-2019 18:30:00: (EQV1V.HEX) eQ OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSETeQ OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

eQ OYJ PÖRSSITIEDOTE

25.3.2019, klo 19:30eQ Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin maanantaina 25. maaliskuuta 2019 Helsingissä, teki päätöksen seuraavista asioista:Tilinpäätöksen vahvistaminen

eQ Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2018.Taseen osoittaman tuloksen käsitteleminen sekä varojen jakaminen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta

Yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan 0,47 euroa osaketta kohden ja pääomanpalautusta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaetaan 0,07 euroa osaketta kohden. Osinko ja pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on merkitty täsmäytyspäivänä 27.3.2019 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään eQ Oyj:n osakasluetteloon. Osingon ja pääomanpalautuksen maksupäivä on 3.4.2019.Vastuuvapaus hallitukselle ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.Hallituksen jäsenten lukumäärän, jäsenten valitseminen ja hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokouksen päätöksen mukaan eQ Oyj:n hallitukseen valitaan viisi jäsentä ja jäseniksi valittiin uudelleen Nicolas Berner, Georg Ehrnrooth ja Timo Kokkila sekä uusiksi jäseniksi Lotta Kopra ja Tomas von Rettig toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 3.500 euroa ja jäsenille 2.000 euroa kuukaudessa. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan 500 euron suuruinen kokouspalkkio kustakin hallituksen kokouksesta, johon he osallistuvat ja matkustus- ja majoituskustannukset korvataan yhtiön kulukorvauskäytännön mukaan. Kokouksessaan heti yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi Georg Ehrnroothin hallituksen puheenjohtajaksi.Tilintarkastajat ja tilintarkastajien palkkiot

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastusyhteisön nimeämänä vastuunalaisena tilintarkastajana toimii KHT Marcus Tötterman. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän laskun perusteella.Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 5.000.000 osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Määrä vastaa noin 13,26 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä kokouskutsun päivämääränä.

Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, yhtiön kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin. Osakeanti voi osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin olla myös maksuton.

Valtuutus kumoaa aiemmat antivaltuutukset ja on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.Helsinki 25.3.2019                               eQ Oyj

Hallitus

   

Lisätietoja: toimitusjohtaja Janne Larma, puh. +358 9 6817 8920

Jakelu: Nasdaq Helsinki, www.eQ.fieQ-konserni on kotimainen varainhoitoon ja Corporate Finance -toimintaan keskittyvä yhtiöryhmä. eQ Varainhoito tarjoaa monipuolisia varainhoitopalveluita (ml. pääomarahastot ja kiinteistövarainhoito) sekä instituutioasiakkaille että yksityishenkilöille. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 9,5 miljardia euroa. Konserniin kuuluva Advium Corporate Finance tarjoaa yritys- ja kiinteistöjärjestelyihin sekä pääomajärjestelyihin liittyviä palveluja.

Lisätietoa konsernista saa sivuilta www.eQ.fi.
Nyheten är levererad av GlobeNewswire.